Hair Care

Hair Spa

IDR 100 K

Hair Wash + Soft Blow

IDR 35 K

Blonde Highlights